Dane i Statut

kontakt@stowarzyszenienakrawedzi.pl

adres:

Stowarzyszenie „Na Krawędzi”: ul. Braci Jamków 4, 30-898, Kraków

Numer konta w Banku BGŻ SA 28 2030 0045 1110 0000 0312 3680

numer KRS: 0000 466246

STATUT STOWARZYSZENIA „Na Krawędzi”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Na Krawędzi”, dalej zwane „Stowarzyszeniem”.
2 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.
3 Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
4 Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym tam prawem.
5 Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
6 Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7 Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, również etatowych, w tym także członków Stowarzyszenia.
8 Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stowarzyszenie może wydawać legitymacje członkowskie. Wzory odznak, pieczęci i legitymacji ustala Zarząd.
9 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad. O podjęciu działalności gospodarczej, jej przedmiocie oraz zakończeniu jej prowadzenia decyduje Zarząd.
10 Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest w całości na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1 Celami Stowarzyszenia są:
a) promowanie sportu, rekreacji ruchowej, aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia, w tym w szczególności przez uprawianie snowboardu, narciarstwa, skwala, monoski;
b) podnoszenie umiejętności i wiedzy członków Stowarzyszenia;
c) promowanie i propagowanie bezpiecznego uprawiania sportów górskich;
d) integracja środowisk snowboardu, narciarstwa, skwala i monoski.
e) promocja sportu/rekreacji osób niepełnosprawnych

1 Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz integracyjnych;
b) wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia;
c) organizowanie szkoleń, treningów, obozów;
d) współpracę z innymi podmiotami dla realizacji celów statutowych;
e) wymianę doświadczeń i wiedzy w tym również przez nawiązywanie współpracy międzynarodowej;
f) prowadzenie prac nad metodologią nauki jazdy na snowboardzie oraz treningów w celu doskonalenia techniki jazdy, przybliżanie środowiskom polskim osiągnięć zagranicznych;
g) stworzenie nowoczesnego programu nauczania i szkolenia snowboardowego oraz jego aktualizację;
h) prowadzenie kursów instruktorskich zgodnie z wytycznymi Ministerstwa właściwego do spraw sportu i kultury fizyczne;
i) stworzenie i prowadzenie systemu certyfikacji instruktorów snowboardu i skwala;
h) prowadzenie portalu i forum internetowego;
i) reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą;
j) ułatwianie członkom Stowarzyszenia nabywania odpowiedniego sprzętu;

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
1 Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
1 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży na piśmie lub w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Stowarzyszenie deklarację członkowską oraz przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia. Uchwałę o przyjęciu do stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

1 Małoletni w wieku od szesnastego do osiemnastego roku życia, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2 Małoletni poniżej szesnastego roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia, poprzez członkostwo w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez pełnoletnich członków Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia
3 Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4 Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
5 Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
6 Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
7 Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek członków Stowarzyszenia.
8 Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
1 Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
1 Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2 Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegać statutu i uchwał Stowarzyszenia.
3 Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
4 Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
5 Utrata członkostwa może nastąpić na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek ,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
1 Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
1 Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
1 Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, wybiera je Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
2 Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.
3 W przypadku braku quorum Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie, 30 minut po pierwszym terminie. W takim wypadku uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Zasada ta odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
4 Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
1 Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2 Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania drogą elektroniczną.
3 Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia albo przez Komisję Rewizyjną. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania drogą elektroniczną.
4 Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący wybierany na początku obrad Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5 Uchwały i przebieg Walnego Zgromadzenia protokołowane są przez sekretarza Walnego Zgromadzenia, wybieranego na początku Walnego Zgromadzenia.
6 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
1 Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2 Zarząd składa się z 4 do 9 osób w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. Prezesa, wiceprezesa i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również w formie wideo-konferencji, audio-konferencji, czatu internetowego lub innych form komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że będzie się to odbywać w czasie rzeczywistym. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4 Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
1 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
2 Zarząd Stowarzyszenia może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.
3 Zarząd Stowarzyszenia może powołać Radę Doradczą Stowarzyszenia, która wspomaga działania Zarządu.
4 Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 3 osób, spośród których wybiera swojego przewodniczącego i jego zastępcę.
5 Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
6 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
b) kontrolowanie rzetelności i zgodności dokumentacji finansowej,
c) zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
d) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
e) wgląd do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia oraz żądanie wszelkich informacji od Zarządu,
f) zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7 Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie oraz posiada prawo stawiania wniosków przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi.
8 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
9 Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
10 Komisja Rewizyjna może wybierać do swego składu nowych członków w miejsce członków, którzy przestali pełnić swą funkcję w trakcie kadencji, w drodze uchwały. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Komisji.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
1 Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich;
b) darowizn, spadków, zapisów;
c) dotacji i ofiarności publicznej;
d) wpływów z działalności statutowej;
e) dochodów z majątku Stowarzyszenia, odsetek i dochodów z kapitału;

1 Wysokość składki członkowskiej uchwala Walne Zebrania Członków na wniosek Skarbnika występującego w imieniu Zarządu. Składka członkowska powinna być opłacona do dnia 1 czerwca każdego roku na konto Stowarzyszenia, przy czym Stowarzyszenie nie ponosi kosztów związanych z wpłatą.
2 Dzieci i młodzież do osiemnastego roku życia są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.
3 Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4 Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5 Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym prezesa lub wiceprezesa.
6 Towarzystwo nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
7 Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
8 Wysokość składek członkowskich oraz termin ich uiszczania określa Walne Zgromadzenie Członków.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1 Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.