Gdzie jesteś?

Uprawnienia Instruktora Odpowiedź Ministerstwa Pracy

Na list z następującymi pytaniami:

1. W związku z ostatnimi zmianami Ustawy o Sporcie dotyczącymi "instruktora rekreacji ruchowej", proszę o wyjaśnienie, czy obecnie można rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na nauce jazdy na snowboardzie bez posiadania uprawnień "instruktora snowboardu". Sprecyzuję, że nie chodzi mi o prowadzenie zajęć w klubie sportowym lub w szkole. Jeśli takie uprawnienia trzeba posiadać proszę o wskazanie, kto może takie uprawnienia nadawać i na jakiej podstawie prawnej.

 2. Jak należy traktować kursy instruktora snowboardu organizowane w Polsce (przykładowo: xxxxx - link zdezauktalizował się), gdzie organizatorzy stwierdzają, że "Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej." Czy zaliczenie takiego kursu rzeczywiście skutkuje uzyskaniem jakichś uprawnień? jeśli tak, proszę o podanie podstawy prawnej.

 

Otrzymaliśmy następującą odpowiedź

Szanowny Panie,
      W   odpowiedzi  na  wiadomość  elektroniczną  z  dnia  03.02.2014  r.
dotyczącą zapytania nt. uprawnień instruktora snowboardu, Departament Rynku
Pracy przekazuje poniższe wyjaśnienia.
      Na  wstępie  należy  zaznaczyć,  iż  Ministerstwo  Pracy  i  Polityki
Społecznej  nie  ma  kompetencji do określania przepisów regulujących podaż
usług szkoleniowych na wolnym rynku usług.
      W  kwestii  prowadzenia  przez  Pana  nauki jazdy na snowboardzie bez
posiadania  uprawnień  instruktora  snowboardu oraz interpretacji przepisów
zmienionej ustawy o sporcie należałoby zwrócić się do Ministerstwa Sportu -
ul. Senatorska 14, 00-921 Warszawa; tel. + 48 22 244 31 03.
      Odnośnie  prowadzenia działalności gospodarczej/szkoleniowej - ustawa
o   systemie  oświaty  wskazuje,  iż  działalność  oświatowa  nieobejmująca
prowadzenia  szkoły, placówki lub zespołu, może być podejmowana na zasadach
określonych  w  przepisach  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004  r. o swobodzie
działalności   gospodarczej  (Dz.  U.  z  2004  r.,  Nr  173,  poz.  1807).
Przedsiębiorca  zamierzający  prowadzić  działalność  szkoleniową,  a który
zgodnie  z  ustawą  o  swobodzie  działalności gospodarczej może być: osobą
fizyczną  lub prawną, spółką cywilną oraz jednostką organizacyjną niebędącą
osobą  prawną - w zależności od formy prawnej, spełnić powinien następujące
warunki:
   ·    osoba   fizyczna   -  uzyskanie  wpisu  do  Ewidencji  Działalności
      Gospodarczej, prowadzonej przez organ ewidencyjny właściwy do miejsca
      zamieszkania (wójt, burmistrz, prezydent miasta),
   ·    osoba prawna, spółka cywilna lub inna forma prawna - uzyskanie wpisu
      do  Rejestru  Przedsiębiorców,  prowadzonego  jako  element Krajowego
      Rejestru Sądowego przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze).
      Ponadto,  w  celu  zapewnienia  wysokiej  jakości  szkoleń,  podmioty
prowadzące   działalność   edukacyjno-szkoleniową   mogą   ubiegać   się  o
akredytację  kuratora  oświaty,  na  podstawie  art. 68 b ustawy o systemie
oświaty  lub  inne  certyfikaty  jakości  (wydawane  np.  przez organizacje
branżowe).
     W   kwestii   organizowanych   przez  różne  podmioty  kursów/szkoleń,
uprzejmie   wyjaśniam,   iż   informacje   pojawiające   się   na  stronach
internetowych organizatorów kursów, iż absolwent kursu uzyskuje uprawnienia
zawodowe  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
wprowadzają  klientów w błąd. Na stronie internetowej wskazanej przez Pana,
organizator  kursu nie precyzuje na jakie rozporządzenie Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej powołuje się. Prawdopodobnie chodzi o  rozporządzenie
w  sprawie  klasyfikacji  zawodów  i specjalności na potrzeby rynku pracy i
zakresu   jej  stosowania.  Wspomniany  akt  prawny  nie  reguluje  kwestii
dopuszczania do wykonywania zawodu, standaryzacji kształcenia, zdobywania i
nadawania   uprawnień   kwalifikacyjnych,   czy  kontroli  spełniania  tych
uprawnień  zarówno  przez  firmy  szkoleniowe,  jak i przez osoby oferujące
swoje  usługi  w  danym  zawodzie  na  rynku  pracy. Klasyfikacja zawodów i
specjalności  (załącznik  do  ww. rozporządzenia) jest urzędowym dokumentem
zawierającym  jedynie  uporządkowane  i  ujednolicone nazewnictwo zawodów i
specjalności   występujących   na   rynku   pracy.   Rejestracja  zawodu  w
klasyfikacji  oznacza  tylko, że dany zawód został zidentyfikowany na rynku
pracy,  że  nie  jest  to działalność prawnie zabroniona i jest grupa osób,
która ją wykonuje.
    Jednocześnie  uprzejmie informuję, że z inicjatywy Ministerstwa Pracy i
Polityki  Społecznej  w  ramach  projektu  systemowego współfinansowanego z
Europejskiego   Funduszu   Społecznego  pn.  „Rozwijanie  zbioru  krajowych
standardów  kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców" opracowane
zostały   standardy  kompetencji  zawodowych  dla  300  zawodów  ujętych  w
Klasyfikacji  zawodów  i  specjalności na potrzeby rynku pracy, w tym dla 6
zawodów  z  grupy  -  Sportowcy, trenerzy i pokrewni, m.in. dla instruktora
rekreacji ruchowej. Standardy kompetencji zawodowych są dostępne na stronie
internetowej  www.kwalifikacje.praca.gov.pl i mogą być wykorzystywane m.in.
do  tworzenia  programów  szkoleń.  Opisy  zawarte  w  tych materiałach nie
stanowią  jednak  normy  prawnej, a jedynie dają uporządkowaną informację o
pracy  w  zawodzie i wymaganych przez pracodawców kompetencjach. Powstały w
oparciu  o ujednoliconą metodologię, a treść standardów kompetencji zyskała
pozytywną opinię Komisji branżowych.

Z poważaniem,
Joanna Kwiatkowska
Wydział Edukacji Ustawicznej
Departament Rynku Pracy
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul.Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. 22/ 529 07 48
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Oczywiście niedługo zapytamy jeszcze Ministerstwo Sportu, ale nie spodziewamy się, żeby odpowiedź była odmienna.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Login Form

CookieBox Lite

Plaśnij tutaj po dalsze informacje. A w ogóle cookies to takie ciasteczka, jak ci się nie podobają, to wypad stąd, bo Unia Europejska tak wymyśliła.


Cookie Info
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec