Gdzie jesteś?

Statut Stowarzyszenia "Na Krawędzi"

Kraków, 5 lutego 2014 r.

STATUT STOWARZYSZENIA „Na Krawędzi”


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Na Krawędzi”, dalej zwane „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
4. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym tam prawem.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy o sporcie oraz niniejszego statutu.
6. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, również etatowych, w tym także członków Stowarzyszenia.
8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stowarzyszenie może wydawać legitymacje członkowskie. Wzory odznak, pieczęci i legitymacji ustala Zarząd.
9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad. O podjęciu działalności gospodarczej, jej przedmiocie oraz zakończeniu jej prowadzenia decyduje Zarząd.
10. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest w całości na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

11. Celami Stowarzyszenia są:
a) promowanie sportu, rekreacji ruchowej, aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia, w tym w szczególności przez uprawianie snowboardu, narciarstwa, skwala, monoski;
b) podnoszenie umiejętności i wiedzy członków Stowarzyszenia;
c) promowanie i propagowanie bezpiecznego uprawiania sportu, w tym m.in. sportów górskich i wodnych;
d) integracja środowisk snowboardu, narciarstwa, skwala i monoski.
e) promocja sportu/rekreacji osób niepełnosprawnych

12. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz integracyjnych;
b) wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia;
c) organizowanie szkoleń, treningów, obozów, zgrupowań oraz zawodów;
d) współpracę z innymi podmiotami dla realizacji celów statutowych;
e) wymianę doświadczeń i wiedzy w tym również przez nawiązywanie współpracy międzynarodowej;
f) prowadzenie  prac nad metodologią nauki jazdy na snowboardzie oraz treningów w celu doskonalenia techniki jazdy, przybliżanie środowiskom polskim osiągnięć zagranicznych;
g) stworzenie nowoczesnego programu nauczania i szkolenia snowboardowego oraz jego aktualizację;
h) prowadzenie kursów instruktorskich zgodnie z wytycznymi Ministerstwa właściwego do spraw sportu i kultury fizyczne;
i) stworzenie i prowadzenie systemu certyfikacji instruktorów snowboardu i skwala;
j) prowadzenie portalu i forum internetowego;
k) reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą;
l) ułatwianie członkom Stowarzyszenia nabywania odpowiedniego sprzętu;
m) zakładanie i prowadzenie sekcji sportowych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
13. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
14. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży na piśmie lub w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Stowarzyszenie deklarację członkowską oraz przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia. Uchwałę o przyjęciu do stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

15. Małoletni w wieku od szesnastego do osiemnastego roku życia, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
16. Małoletni poniżej szesnastego roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia, poprzez członkostwo w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez pełnoletnich członków Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia
17. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
18. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
19. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
20. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
21. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek członków Stowarzyszenia.
22. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
23. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
24. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa  wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
25. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegać statutu i uchwał Stowarzyszenia.
26. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
27. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
28. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek:
 a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
•  z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
•  z powodu nie płacenia składek ,
 c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
29. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego  Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
30. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
31. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, wybiera je Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
32. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.
33. W przypadku braku quorum Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie, 30 minut po pierwszym terminie. W takim wypadku uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Zasada ta odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
34. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
35. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
36. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania drogą elektroniczną.
37. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia albo przez Komisję Rewizyjną. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania drogą elektroniczną.
38. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący wybierany na początku obrad Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
39. Uchwały i przebieg Walnego Zgromadzenia protokołowane są przez sekretarza Walnego Zgromadzenia, wybieranego na początku Walnego Zgromadzenia.
40.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) ustalanie zasad dotyczących składek członkowskich,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia  lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
41. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
42.  Zarząd składa się z 4 do 9 osób w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. Prezesa, wiceprezesa i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
43.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również w formie wideo-konferencji, audio-konferencji, czatu internetowego lub innych form komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że będzie się to odbywać w czasie rzeczywistym. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
44.  Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
 b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
 d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 h) przyjmowanie i skreślanie członków,
 i) ustalanie wysokości składek członkowskich.
45. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
46. Zarząd Stowarzyszenia może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.
47. Zarząd Stowarzyszenia może powołać Radę Doradczą Stowarzyszenia, która wspomaga działania Zarządu.
48. Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 3 osób, spośród których wybiera swojego przewodniczącego i jego zastępcę.
49. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
50. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
b) kontrolowanie rzetelności i zgodności dokumentacji finansowej,
c) zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
d) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
e) wgląd do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia oraz żądanie wszelkich informacji od Zarządu,
f) zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
51. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie oraz posiada prawo stawiania wniosków przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi.
52. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
53. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
54. Komisja Rewizyjna może wybierać do swego składu nowych członków w miejsce członków, którzy przestali pełnić swą funkcję w trakcie kadencji, w drodze uchwały. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Komisji.


ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA
55. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać Komisje, w tym w szczególności Komisję ds. Szkolenia.
56. Członkowie Stowarzyszenia, uprawiający lub popierający tą samą dyscyplinę sportu lub turystyki, mogą łączyć się i tworzyć sekcje.
57. Sekcje powołuje i rozwiązuje Zarząd.
58. Sekcje sportowe oraz Komisje nie posiadają swojego kierownictwa i podlegają bezpośrednio Prezesowi Stowarzyszenia lub osobie wyznaczonej przez Prezesa.
59.  Regulamin Sekcji i Komisji zatwierdza Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
60. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich;
b) darowizn, spadków, zapisów;
c) dotacji i ofiarności publicznej;
d) wpływów z działalności statutowej;
e) dochodów z majątku Stowarzyszenia, odsetek i dochodów z kapitału;

61. Wysokość składki członkowskiej uchwala Walne Zebrania Członków na wniosek Skarbnika występującego w imieniu Zarządu. Składka członkowska powinna być opłacona do dnia 1 czerwca każdego roku na konto Stowarzyszenia, przy czym Stowarzyszenie nie ponosi kosztów związanych z wpłatą.
62. Dzieci i młodzież do osiemnastego roku życia są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.
63. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
64. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
65. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym prezesa lub wiceprezesa.
66. Towarzystwo nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
67. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
68. Wysokość składek członkowskich oraz termin ich uiszczania określa Walne Zgromadzenie Członków.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
69. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Login Form

CookieBox Lite

Plaśnij tutaj po dalsze informacje. A w ogóle cookies to takie ciasteczka, jak ci się nie podobają, to wypad stąd, bo Unia Europejska tak wymyśliła.


Cookie Info
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec