Gdzie jesteś?

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia "Na Krawędzi" należy wydrukować deklaracje członkowską, wypełnić ją czytelnie i wysłać pocztą na adres Stowarzyszenia: ul. Braci Jamków 4, 30-898, Kraków. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd, który podejmuje decyzję z rekomendacji dwóch członków Zarządu. Jeśli nie znasz nikogo z Zarządu napisz dodatkowo kilka słów o sobie oraz dlaczego chcesz działać razem z nami. Zarząd poinformuje o swojej decyzji wysyłając e-mail na podany adres, lub w wypadku nie posiadania poczty elektronicznej klasycznym listem papierowym. Składka członkowska w 2014 r. wynosi 50 zł rocznie, można ją zapłacić w ratach.

 

STOWARZYSZENIE "NA KRAWĘDZI"

 

 

Deklaracja członkowska

 

 

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………...……………………………………………

 

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia "Na Krawędzi" z siedzibą w Krakowie.

 

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz.

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie "Na Krawędzi" w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.

 

 

 

........................, dn. ......................... własnoręczny podpis ................................................................

 

 

 

 

Dane osobowe: (prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

 

Nazwisko i imiona:

 

imiona rodziców:

 

Data i miejsce urodzenia:

 

Adres zamieszkania:

 

Numer i nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość: ...................................

 

....................................................................................................................................................

 

E-mail:

 

Ewentualnie nr telefonu:

 

 

 

 

 

Uchwała Zarządu

 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia ...........................… Pani/Pan ……………………… ........................………………………………................ został(a) przyjęty(a) w poczet członków Stowarzyszenia "Na Krawędzi".

 

 

 

.........................., dn. ……………………………… ………………………………………………………

 

(miejscowość)

 

.............................................................................................

 

(podpisy dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia)

 

 

 

 

 

Login Form

CookieBox Lite

Plaśnij tutaj po dalsze informacje. A w ogóle cookies to takie ciasteczka, jak ci się nie podobają, to wypad stąd, bo Unia Europejska tak wymyśliła.


Cookie Info
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec